Aufsichtsrat / Nadzorni odbor

Predsednik / Vorsitzender: Ing. Gebhard Kawalirek

Podpredsednik / Vorsitzender Stv.: Mag. Thomas Muchar

  • Odbornik / Mitglied: Mag. Dr. Michael Knaus
  • Odbornik / Mitglied: Dr. Thomas Krumhuber
  • Odbornik / Mitglied: Uroš Štimulak, univ. dipl. ekon.